Award

Award
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567
Branch
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
Doner
สำนักงานาการวิจัยแห่งชาติ
Class
ชาติ
Obvious
ผลงานวิจัยเรื่องโรคไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิลและปลานิลแดง เป็นตัวอย่างชุดงานวิจัยที่มีเป้าหมายชัดเจน แสดงให้เห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยในระดับสากล ทั้งการมีความคิดริเริ่ม และเป็นผู้นำในหัวข้อที่ศึกษาวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยใหม่ที่ยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน นำไปสู่การกำหนดแนวทางควบคุมโรคและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ซึ่งการศึกษาวิจัยมีการเชื่อมโยงระหว่างผลในห้องปฏิบัติการและการใช้ประโยชน์ในภาคสนามในฟาร์มเกษตรกร รวมถึงได้มีการขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติในภาคสนามกับเกษตร
Received
2 กุมภาพันธ์ 2024
Related Link
-