Search Result of "ไม้ไผ่"

About 143 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการคลี่ไม้ไผ่ (2008)

นักวิจัย:ImgMr.Buhnnum Kyokong, Assistant Professor,

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานปักไม้ไผ่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ซีเมนต์บล็อกเสริมไม้ไผ่สานเพื่อการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์จากกระบอกไม้ไผ่ (2011)

ผู้แต่ง:ImgMrs.juntakorn Rodyoo,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมทางสรีรวิทยาของกล้าไม้ไผ่ตอบสนองต่อสภาพแล้งจัด (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgไตรเทพ เจริญพานิชสันติ

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไผ่ คณะวนศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ไม้ไผ่สำหรับวัสดุมุงหลังคาอย่างยั่งยืน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgโจเซฟ เคดารี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678