Search Result of "ไก่"

About 1999 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองมูลค่าเพิ่ม (ไก่กีฬา) ระยะที่ 1 (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมูลค่าเพิ่ม (ไก่กีฬา) (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอรืรอกซีแอกซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้กเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

แหล่งทุน:บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Img

ที่มา:บ.ตะนาวศรีไก่ไทย

หัวเรื่อง:การผลิตเบอร์เกอร์ไก่จากเนื้อโครงติดกระดูกแลอายุการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บ.ตะนาวศรีไก่ไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเนื้อไก่ตะนาวศรีด้วย SEM

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่

หัวเรื่อง:การพัฒนาเมนูอาหารจากไข่ไก่เพื่อสุขภาพ

12345678910...