การศึกษาข้อมูลด้านการให้ผลผลิตไข่ การเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่เบตง ในประชากรฝูงของฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

Publish Year International Conference 1
2016 exน.ส.พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Variance Components and Heritability Estimates on Carcass Traits in Betong Chicken (KU Line)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, Fukuoka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2010 exนายอนุพล พุฒสกุล, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารต่อการเจริญเติบโตและปริมาณซากในไก่เบตง (สายเคยู)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาสัตว์. กรุงเทพฯ, 2553, หน้า 158-166 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย