Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
  • วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2)(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  beef cattleCarcassCarcass Characteristicscarcass traitsE. coliEarthwormEgg contentEgg shellgrowth performanceIGF1 geneinvA geneLipoprotein Lipasemeat qualityPCRPerformancePigsPMRpolymerase chain reaction (PCR)PolymorphismprebioticprobioticsProductive performanceRibosomal 16S rDNARice StrawRoughageRPL10aRuminantSaccharomyces exiguusSaccharomyces exiguus SJPSalmonellaSalmonella spp.Yeast extractการจัดการมูลสัตว์การเจริญเติบโตการใช้ประโยชน์จากอาหารการปลดปล่อยไนโตรเจนการปลดปล่อยไนโตรเจนในไก่ไข่การผลัดขนการผลัดขน ไก่ไข่การเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์การหมักย่อยในร่างกายไก่กระทงไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เบตงไก่เบตง (สายเคยู)ไก่เบตง การให้ผลผลิตไก่พื้นเมืองไก่พ้ืนเมืองไก่ไวท์เล็กฮอร์นไข่ไขมันไขมันในช่องท้องค่าชีวเคมีของเลือดคุณภาพไขคุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพเปลือกไข่โครงสร้างเปลือกไข่ ภูมิคุ้มกันโคเลสเตอรอลชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมีด้านสัตว์ ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมีในระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ เชื้อราซัลโมเนลลา สวัสดิภาพสัตว์ดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอคต้นทุนอาหารสัตว์เทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์น้ำมันหอมระเหยนำเสนอหน้าชั้นเรียนไนตรัสออกไซด์ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตปริมาณไขมันโปรตีนต่ำผลผลิตไข่ผลผลิตซากพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมแพะเพศผู้มีเทนเมล็ดฝ้ายโมโนบิวทีรินยูเรียไนโตรเจน ในเลือดระดับโปรตีนต่ำระบบภูมิคุ้มกันลักษณะการเจริญเติบโตลักษณะซากสภาวะเขตร้อนสมรรถนะการเจริญเติบโตสมรรถภาพการเจริญเติบโต สมรรถภาพการผลิตสวัสดิภาพสัตว์สัณฐานวิทยาของลําไส้สัตว์กระเพาะเดี่ยวสารเสริมชีวนะสุกรสุกรระยะอนุบาลไส้เดือนดินอาหาร PMRอาหารข้นอาหารโปรตีนต่ำเอนไซม์

  Interest

  ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมีด้านสัตว์ , ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมีในระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2556 - เม.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาลฝ่ายบริหาร คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of prebiotic and synbiotic supplementation in diet on growth performance, small intestinal morphology, stress, and bacterial population under high stocking density condition of broiler chickensKridtayopas C., Rakangtong C., Bunchasak C., Loongyai W.2019Poultry Science
  98(10),pp. 4595-4605
  55
  2Isolation and functional characterization of a new shrimp ovarian peritrophin with antimicrobial activity from Fenneropenaeus merguiensisLoongyai W., Avarre J.C., Cerutti M., Lubzens E., Chotigeat W.2007Marine Biotechnology
  9(5),pp. 624-637
  45
  3Effects of adding methionine in low-protein diet and subsequently fed low-energy diet on productive performance, blood chemical profile, and lipid metabolism-related gene expression of broiler chickensJariyahatthakij P., Chomtee B., Poeikhampha T., Loongyai W., Bunchasak C.2018Poultry Science
  97(6),pp. 2021-2033
  24
  4Effects of methionine supplementation in low-protein diets and subsequent re-feeding on growth performance, liver and serum lipid profile, body composition and carcass quality of broiler chickens at 42 days of ageNukreaw R., Bunchasak C., Markvichitr K., Choothesa A., Prasanpanich S., Loongyai W.2011Journal of Poultry Science
  48(4),pp. 229-238
  23
  5Characterization and biological activity of the ribosomal protein L10a of the white shrimp: Fenneropenaeus merguiensis De Man during vitellogenesisWonglapsuwan M., Miyazaki T., Loongyai W., Chotigeat W.2010Marine Biotechnology
  12(2),pp. 230-240
  23
  6Genetic parameters of some carcass and meat quality traits in Betong chicken (KU line)Bungsrisawat P., Tumwasorn S., Loongyai W., Nakthong S., Sopannarath P.2018Agriculture and Natural Resources
  52(3),pp. 274-279
  18
  7Cloning and expression of a TCTP homolog from the ovaries of banana prawnLoongyai W., Phongdara A., Chotigeat W.2007Marine Biology
  150(3),pp. 455-462
  18
  8Prevalence and antimicrobial susceptibility of thermophilic Campylobacter isolated from sheep at Debre Birhan, North-Shoa, EthiopiaChanyalew Y., Asrat D., Amavisit P., Loongyai W.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(4),pp. 551-560
  8
  9Detection of Salmonella and Escherichia coll in egg shell and egg content from different housing systems for laying hensLoongyai W., Wiriya B., Sangsawang N.2011International Journal of Poultry Science
  10(2),pp. 93-97
  7
  10Detection of Salmonella in egg shell and egg content from different housing systems for laying hensLoongyai W., Promphet K., Kangsukul N., Noppha R.2010World Academy of Science, Engineering and Technology
  65,pp. 121-123
  3
  11Methionine supplementation of low-protein diet and subsequent feeding of low-energy diet on the performance and blood chemical profile of broiler chickensJariyahatthakij P., Chomtee B., Poeikhampha T., Loongyai W., Bunchasak C.2018Animal Production Science
  58(5),pp. 878-885
  3
  12Improving growth performance and blood profile by feeding autolyzed yeast to improve pork carcass and meat qualityNamted S., Poungpong K., Loongyai W., Rakangthong C., Bunchasak C.2021Animal Science Journal
  92(1)
  3
  13Dietary autolysed yeast modulates blood profiles, small intestinal morphology and caecal microbiota of weaning pigsNamted S., Poungpong K., Loongyai W., Rakangthong C., Bunchasak C.2022Animal
  16(11)
  3
  14Effect of low-protein diets supplemented with methionine on growth performance, carcass characteristics, and expression of ANT and UCP genes in the breast muscle of betong chickens (KU line)Marayat J., Lertpimonpan S., Rakangthong C., Sopannarath P., Bunchasak C., Loongyai W.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(6),pp. 1211-1218
  2
  15External morphological comparison, taxonomic revision and molecular differentiation of the four economically important species of earthworm in ThailandLoongyai W., Bangrak P., Chantsavang S.2011International Journal of Agriculture and Biology
  13(4),pp. 553-558
  2
  16A Review: Using Yeast Extract as Feed Additive in Pig DietsNamted S., Poungpong K., Loongyai W., Rakangthong C., Bunchasak C.2022Advances in Animal and Veterinary Sciences
  10(11),pp. 2384-2395
  1
  17Prolactin haplotypes and their effect on body weight and egg production in the KU line of Betong chickenChaovapasee K., Tumwasorn S., Loongyai W., Sopannarath P.2020Agriculture and Natural Resources
  54(5),pp. 479-484
  1
  18Effect of Bacteriophages on Intestinal Colonization of Escherichia coli, Cecal Microbiota Composition, Intestinal Morphology, and Growth Performance in Nursery Pigs from Commercial Pig FarmsKingkan P., Supcharoenkul T., Rakangthong C., Bunchasak C., Surachat K., Loongyai W.2023Advances in Animal and Veterinary Sciences
  11(6),pp. 960-967
  0
  19Genetic analysis of service cock effects on reproductive traits of Betong chickens (KU line) using threshold modelsOdthon W., Loongyai W., Sopannarath P.2020Agriculture and Natural Resources
  54(2),pp. 113-120
  0
  20Association of snp marker in the igf1 gene with carcass traits in crossbred cattle among thai native, brahman and charolaisJeanmas A., Jeanmas A., Sopannarath P., Tumwasorn S., Loongyai W.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 605-610
  0