Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
  • วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2)(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 10 11 0 0
  2022 การใช้ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อพัฒนาโครงสร้างจุลินทรีย์ สมรรถภาพการผลิต และลดยีนดื้อยาปฏิชีวนะในแม่สุกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 ผลของอาหารโปรตีนต่ำและความต้องการ total sulfur amino acid (TSAA) ต่อสมรรถนะการผลิต ค่าทางชีวเคมีในเลือด ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และการปลดปล่อยไนโตรเจน ในไก่เบตง (สายเคยู) ภายใต้สภาวะเขตร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนบัณฑิตศึกษา 1 3 0 0
  2015 ผลของการเสริมสารเสริมชีวนะระดับสูงในอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกัน การสะสมไขมันและระดับโคเลสเตอรอลในไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลของระดับโปรตีนต่ำและการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ต่อสมรรถภาพการผลิต การแสดงออกของยีน calpain และการปลดปล่อยไนโตรเจนในไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ความสัมพันธ์ระหว่าง Polymorphism ของยีน Lipoprotein Lipase และลักษณะการเจริญเติบโต ไขมันในช่องท้อง และค่าทางโลหิตวิทยา ในไก่กระทง ไก่เบตง (สายเคยู) และ ไก่พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 การศึกษาเทคนิคการผลัดขนในไก่ไข่โดยให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2011 การศึกษาการแสดงออกของยีน Lipoprotein Lipase ในไก่เบตงและไก่กระทง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 ความสัมพันธ์ระหว่าง Insulin-Like Growth Factor-I Gene และลักษณะการเจริญเติบโต ในไก่เบตง (สายเคยู) และไก่พันธุ์ไวท์เล็กฮอร์น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 โครงการการวิจัยพัฒนาไก่เคยูเบตงให้เป็นธุรกิจ ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2010 การผลิตเอนไซม์รวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากอาหารและลดต้นทุนอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาวิธีตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อ E.coli . ในผลิตภัณฑ์ไข่จากฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาวิธีตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella sp. ในผลิตภัณฑ์ไข่จากฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
  2009 การจำแนกไส้เดือนดินที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 4 ชนิดโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 1 0 0
  2017 ผลของการเสริม Lianol? Solution ต่อสมรรถภาพการผลิต ระบบภูมิคุ้มกัน คุณภาพซาก และ ระดับของInsulin like growth factor-I (IGF-I) ในไก่กระทง หัวหน้าโครงการ บริษัท Huvepharma 1 0 0 0
  2013 ผลของ Saccharomyces exiguus SJP ต่อประชากรจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ Entechbio co., ltd 0 1 0 0
  2012 ผลของระดับโปรติีนต่ำและการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ต่อสมรรถภาพการผลิต การแสดงออกของยีน Calpain และการปลดปล่อยไนโตรเจนในไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2010 การศึกษาผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากไส้เดือนดิน (Perionyx excavatus) หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน สวทช. 0 0 0 0