Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ไทย, 2545
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิวทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  Apparent metabolizable energyBetong Chicken (KU Line)BroilerBroiler chickencapsaicincarcass yieldsCassavacolistinCornDigestibilityegg productionEgg Qualitygene expressiongrowth performanceIntestinal morphologyKU betong chickenLayerLaying Henlaying hen dietLaying hensLianol? SolutionLipid Metabolismliquid methionineLow proteinMeat qualityMeat type Ducksmeat-type ducksMeat-type ducks INTRODUCTIONmeat-type ducks โปรตีนMethionineMicrobial communityMonosodium Glutamate by-ProductmorphologyMulti-enzymesMung Bean Hull ExtractNitrogenNon-starch polysaccharide enzymesNursery pigsNutrient digestibilityOrganic acidsPekin ducksPerformancePhase FeedingPhytasepigpigletspigsprebioticPrebioticsproduction performanceProductive performanceProteinRice StrawRoughageRuminantshort-chain fatty acidsskin injuriessmall intestinal morphologysynbiotictotal sulfur amino acid (TSAA)total sulfur amino acidstributyrinTropical conditionuncoupling proteinvilliVitaminsWelfareWhole wheatYeastYeast extractYolk colorกรดอะมิโนสังเคราะห์การขับออกของไนโตรเจนการคำนวณสูตรอาหารการปลดปล่อยไนโตรเจนการผลิตสุกรไก่กระทงไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เบตง (สายเคยู)ไก่เบตงเคยู S-pure ไก่กระทงค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ปรากฏ ไก่เนื้อ การย่อยได้ อิมัลซิไฟเออร์ สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากโคเลสเตอรอลจิ้งหรีดต้นทุนตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานเป็ดเนื้อโปรตีนโปรตีนต่ำพลังงานโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวระบบภูมิคุ้มกันสภาวะเขตร้อนสมรรถภาพการผลิตสารเสริมชีวนะสุกรอาหารอาหารโปรตีนต่ำอาหารสัตว์

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว, การผลิตสุกร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of tributyrin supplementation in diet on production performance and gastrointestinal tract of healthy nursery pigsSakdee J., Poeikhampha T., Rakangthong C., Poungpong K., Bunchasak C.2016Pakistan Journal of Nutrition
  15(11),pp. 954-962
  7
  2Improving growth performance and blood profile by feeding autolyzed yeast to improve pork carcass and meat qualityNamted S., Poungpong K., Loongyai W., Rakangthong C., Bunchasak C.2021Animal Science Journal
  92(1)
  2
  3Objective scoring of footpad dermatitis in broiler chickens using image segmentation and a deep learning approach: camera-based scoring systemKaewtapee C., Thepparak S., Rakangthong C., Bunchasak C., Supratak A.2022British Poultry Science
  1
  4Effect of α-galactosidase supplementation in diet on egg production, egg quality and dietary digestibility of laying hensHarnkaew C., Bunchasak C., Rakangthong C., Sukontasing S., Poeikhampha T.2018International Journal of Poultry Science
  17(5),pp. 243-248
  1
  5Effect of capsaicin and capsaicin plus DL-methionine hydroxy analog in diet on growth performance and gastrointestinal conditions of nursery pigsNamted S., Poeikhampha T., Rakangthong C., Bunchasak C.2020Indian Journal of Animal Research
  54(6),pp. 703-708
  1
  6Effects of supplementation of lysophosphatidylcholine (LPC) to lying hens on production performance, fat digestibility, blood lipid profile, and gene expression related to nutrients transport in small intestineJuntanapum W., Bunchasak C., Poeikhampha T., Rakangthong C., Poungpong K.2020Journal of Animal and Feed Sciences
  29(3),pp. 258-265
  1
  7Effect of low-protein diets supplemented with methionine on growth performance, carcass characteristics, and expression of ANT and UCP genes in the breast muscle of betong chickens (KU line)Marayat J., Lertpimonpan S., Rakangthong C., Sopannarath P., Bunchasak C., Loongyai W.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(6),pp. 1211-1218
  1
  8Effect of Pre-Slaughter Antacid Supplementation of Drinking Water on Carcass Yield and Meat Quality of Broiler ChickensNamted S., Srisuwan K., Bunchasak C., Rakangthong C.2021Journal of World's Poultry Research
  11(1),pp. 16-21
  0
  9Effect of supplementing magnesium picolinate in drinking water on growth performance, meat quality and cecal E. Coli of broiler reared under tropical conditionsNamted S., Rakangthong C.2019Thai Journal of Veterinary Medicine
  49(4),pp. 353-359
  0
  10Effect of adding tributyrin in diet on egg production, egg quality, and gastrointestinal tract in laying hens after peak periodSakdee J., Poeikhampha T., Rakangthong C., Poungpong K., Bunchasak C.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(2),pp. 247-256
  0
  11Re-estimation of supplemented methionine as total sulfur amino acid requirement for commercial male meat-type ducksPrahkarnkaeo K., Prahkarnkaeo K., Choowongkomon K., Chomtee B., Rakangthong C., Bunchasak C.2017Thai Journal of Veterinary Medicine
  47(4),pp. 457-464
  0
  12Comparative effects of blended herbal extracts and mixed prebiotics on growth performance, carcass yields and intestinal morphology of broiler chickensKarukarach T., Rakangthong C., Bunchasak C., Poeikhampha T.2016International Journal of Poultry Science
  15(7),pp. 264-270
  0
  13Chemical composition and standardized ileal digestibility of crude protein and amino acid in whole yeast and autolyzed yeast derived from sugarcane ethanol production fed to growing pigsKaewtapee C., Jantra N., Petchpoung K., Rakangthong C., Bunchasak C.2022Animal Bioscience
  35(9),pp. 1400-1407
  0
  14Dietary autolysed yeast modulates blood profiles, small intestinal morphology and caecal microbiota of weaning pigsNamted S., Poungpong K., Loongyai W., Rakangthong C., Bunchasak C.2022Animal
  16(11)
  0