การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอรืรอกซีแอกซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้กเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, exรชา เทพษร, "Comparative recovery between non-resistant and multi-antibiotic-resistant Salmonella Virchow injured by peroxyacetic acid", 5th Central European Congress on Food , 19 - 22 พฤษภาคม 2010, Bratislava อื่นๆ สาธารณรัฐสโลวัก