โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมูลค่าเพิ่ม (ไก่กีฬา)