Search Result of "โรคอุบัติใหม่"

About 61 results
Img

ที่มา:สำนักโรคอุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคบรูเซลโลสิสภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว จังหวัดชลบุรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก ปีที่ 2

หัวเรื่อง:โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของทางเดินอาหารในไก่เนื้อ: แนวทางการประเมิน การวินิจฉัย และการควบคุมปัญหา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในมะเขือเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในข้าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
1234