โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในข้าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา

Publish Year National Journal 2
2016 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exจตุพร ขวัญทองยิ้ม, "การจำแนกในระดับโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบสีแสดของข้าวในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 57-68
2013 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exจตุพร ขวัญทองยิ้ม, "โครงสร้างจุลภาคและความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบสีแสดของข้าวในภาคกลางของประเทศไทย", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 249-258
Publish Year International Conference 1
2015 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจตุพร ขวัญทองยิ้ม, "TEM Study of Rice Orange Leaf Disease in Thailand", The 8th ASEAN Microscopy Conference and The 32nd Annual Conference and General Meeting of the Microscopy Society of Thailand, 28 - 30 มกราคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exจตุพร ขวัญทองยิ้ม, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "โรคใบสีแสด - โรคอุบัติซ้ำของข้าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเชตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 , 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย