การสำรวจเฝ้าระวังเชื้อ Burkholderia glumae และ Pseudomonas fuscovaginae สาเหตุโรคอุบัติใหม่ในข้าว

Publish Year International Journal 2
2022 exนุจรินทร์ จังขันธ์, exAntonio Roberto Gomes de Farias, inนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์, exNuttima Kositcharoenkul, exJong Hyun Ham, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phylogenetic Characterization and Genome Sequence Analysis of Burkholderia glumae Strains Isolated in Thailand as the Causal Agent of Rice Bacterial Panicle Blight", Pathogens, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 676
2021 exNootjarin Jungkhun, ex Antonio R. G. Farias, exInderjit K Barphagha, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJong Hyun Ham, "Isolation and characterization of bacteriophages infecting Burkholderia glumae, the major causal agent of bacterial panicle blight in rice", Plant Disease, ปีที่ 105, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 2251-2259
Publish Year National Journal 1
2017 exวันวิสา เพ็ชรอำไพ, exดร.จุฑาเทพ วัชระชัยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรครวงไหม้ และเมล็ดด่างของข้าวโดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของกลุ่มยีน", ว่ารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 297-311