โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในมะเขือเทศ

Publish Year International Journal 1
2018 exSombat, S., inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exLing, Kai-Shu, "Developing a multiplex real-time RT-PCR for simultaneous detection of Pepper chat fruit viroid and Columnea latent viroid", AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2018, หน้า 615-621
Publish Year National Conference 1
2016 exBhuvitarkorn S., inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "Severe Disease Symptoms Caused by Pospiviroid on Melon", The 13th National Kasetsart University, Kamphaeng Saen Conference, 8 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย