Interest


Administrative Profile

 • มี.ค. 2559 - ก.ย. 2560 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ก.ค. 2558 - มี.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ก.ย. 2545 - พ.ย. 2546 รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Co-occurrence of five Fusarium toxins in corn-Dried Distiller's Grains with Solubles in Thailand and comparison of ELISA and LC-MS/MS for fumonisin analysisTansakul N., Jala P., Laopiem S., Tangmunkhong P., Limsuwan S.2013Mycotoxin Research
29(4),pp. 255-260
32
2Determination of aflatoxin B1 in feedstuffs without clean-up step by high-performance liquid chromatographyChoochuay S., Phakam J., Jala P., Maneeboon T., Tansakul N.2018International Journal of Analytical Chemistry
2018
28
3In vitro studies on gastrointestinal monogastric and avian models to evaluate the binding efficacy of mycotoxin adsorbents by liquid chromatography-tandem mass spectrometryPrapapanpong J., Udomkusonsri P., Mahavorasirikul W., Choochuay S., Tansakul N.2019Journal of Advanced Veterinary and Animal Research
6(1),pp. 125-132
19
4Antimicrobial resistance in ESBL-producing Escherichia coli Isolated from layer and pig farms in ThailandNuangmek A., Nuangmek A., Rojanasthien S., Chotinun S., Yamsakul P., Tadee P., Thamlikitkul V., Tansakul N., Patchanee P.2018Acta Scientiae Veterinariae
46(1)
16
5Quantitative analysis of tylosin in eggs by high performance liquid chromatography with electrospray ionization tandem mass spectrometry: Residue depletion kinetics after administration via feed and drinking water in laying hensHamscher G., Limsuwan S., Tansakul N., Kietzmann M.2006Journal of Agricultural and Food Chemistry
54(24),pp. 9017-9023
14
6A sulfadimidine model to evaluate pharmacokinetics and residues at various concentrations in laying henTansakul N., Niedorf F., Kietzmann M.2007Food Additives and Contaminants
24(6),pp. 598-604
13
7Understanding the veterinary antibiotics supply chain to address antimicrobial resistance in Lao PDR: Roles and interactions of involved stakeholdersPoupaud M., Putthana V., Patriarchi A., Caro D., Agunos A., Tansakul N., Goutard F.L.2021Acta tropica
220,pp. 105943
12
8Aflatoxins in selected Thai commoditiesTansakul N., Tansakul N., Limsuwan S., Böhm J., Hollmann M., Razzazi-Fazeli E.2013Food Additives and Contaminants: Part B Surveillance
6(4),pp. 254-259
11
9Penetration studies of propoxur and phoxim from eggshell into whole egg after experimental exposure and application in henhousesLimsuwan S., Priess B., Tansakul N., Nau H., Kietzmann M., Hamscher G.2007Journal of Agricultural and Food Chemistry
55(15),pp. 6401-6405
8
10Fumonisin monitoring in Thai red cargo rice by reversed-phase high-performance liquid chromatography with electrospray ionization ion trap mass spectrometryTansakul N., Limsuwan S., Trongvanichnam K.2012International Food Research Journal
19(4),pp. 1561-1566
8
11Sol-gel immunoaffinity chromatography for the clean up of ochratoxin A contaminated grainsReiter E.V., Reiter E.V., Cichna-Markl M., Tansakul N., Shim W.B., Chung D.H., Zentek J., Razzazi-Fazeli E.2011Journal of Chromatography A
1218(42),pp. 7627-7633
6
12Perspectives on antimicrobial use in pig and layer farms in thailand: Legislation, policy, regulations and potentialNuangmek A., Rojanasthien S., Yamsakul P., Tadee P., Thamlikitkul V., Tansakul N., Suwan M., Prasertsee T., Chotinun S., Patchanee P.2020Veterinary Integrative Sciences
19(1),pp. 1-21
6
13Proteomics analysis of serum protein patterns in duck during aflatoxin B1 exposureTansakul N., Rattanasrisomporn J., Roytrakul S.2019Veterinary World
12(9),pp. 1499-1505
5
14Structural analysis of cannabinoids against EGFR-TK leads a novel target against EGFR-driven cell linesLamtha T., Lamtha T., Tabtimmai L., Songtawee N., Tansakul N., Choowongkomon K.2022Current Research in Pharmacology and Drug Discovery
3
3
15Antimicrobial consumption in food-producing animals in Thailand between 2017 and 2019: The analysis of national importation and production dataLekagul A., Kirivan S., Tansakul N., Krisanaphan C., Srinha J., Laoprasert T., Kaewkhankhaeng W., Tangcharoensathien V.2023PLoS ONE
18(4 April)
3
16The effect of low-dose ochratoxin: A fed in ducks on blood haematological profiles and histopathological alterationsTansakul N., Kusujarit N., Kasorndorkbua C., Witoonsatian K., Songserm T.2012Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
7(10),pp. 1021-1027
3
17Toxicological evaluation of low dietary aflatoxin b1 concentrations on performance and residues in laying ducksTansakul N., Phakam J., Choochuay S., Paochoosak N.2017Livestock Research for Rural Development
29(11)
2
18Factors associated with irrational antimicrobial use on pig and layer farms in chiang mai–lamphun and chon buri provinces, thailandNuangmek A., Rojanasthien S., Yamsakul P., Tadee P., Thamlikitkul V., Tansakul N., Suwan M., Chotinun S., Prasertsee T., Patchanee P.2020Veterinary Integrative Sciences
18(3),pp. 217-243
2
19Feline infectious peritonitis: A comprehensive evaluation of clinical manifestations, laboratory diagnosis, and therapeutic approachesMoyadee W., Sunpongsri S., Choowongkomon K., Roytrakul S., Rattanasrisomporn A., Tansakul N., Rattanasrisomporn J.2024Journal of Advanced Veterinary and Animal Research
11(1),pp. 19-26
0
20In vivo uptake and localization of 99mTc-pertechnetate in pigs using single-photon emission computed tomographySomboon J., Teerapan W., Aumarm W., Huaijantug S., Tansakul N., Sudprasert W.2020Agriculture and Natural Resources
54(3),pp. 339-342
0