โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 0 0 0
2023 โครงการน้ำมันเมล็ดกัญชงและกากเมล็ดกัญชง: นวัตกรรมส่วนผสมเชิงหน้าที่ สำหรับอาหารสุนัขแบบแห้ง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2023 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างระบบพี่เลี้ยงนวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียม เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงในระดับนานาชาติ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลกระทบของ Fusarium toxin Deoxynivalenol (DON) ต่อมนุษย์และสุกรโดยเทคนิคทางรังสี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาการกระจายตัวของ 99mTc-DON ในสัตว์ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีแกมมาแบบสามมิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การศึกษาความเป็นพิษระดับเซลล์ของ Deoxynivalenol ในมนุษย์และสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2021 การเปรียบเทียบและพัฒนาฐานข้อมูลสายพันธุ์กัญชง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แคนนากิ แอลแอลซี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อูดัทสุ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2021 พัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและศึกษาพฤติกรรมการออกฤทธิ์ของสารสกัดกัญชง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แคนนากิ แอลแอลซี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อูดัทสุ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2021 พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและวิเคราะห์ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์กัญชง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แคนนากิ แอลแอลซี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อูดัทสุ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 13 9 0 0
2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโภชนาการครบถ้วนสำหรับสุนัขจากกัญชง: อาหารเชิงหน้าที่เพิ่มมูลค่าใหม่ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2023 การค้นหาโปรติโอมส์เพื่อการพัฒนาวัคซีนหน่วยย่อยควบคุมโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว (feline infectious peritonitis; FIP) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การบูรณาการอณูวิทยาเพื่อการศึกษาโคโรนาไวรัสในแมว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2023 การค้นหาสารสกัดเห็ด และสารสังเคราะห์เพื่อต้านการอักเสบและปรับระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์เม็ดเลือดชนิดนิวเคลียสเดียวสำหรับต้านไวรัสโคโรนาในแมว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2022 ไพล-นาโนอิมัลชันปราศจากน้ำ: มิติใหม่เพื่อต้านยีสต์ที่ผิวหนังในสัตว์เลี้ยง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนอิมัลชันต้านเชื้อดื้อยาในสัตว์เลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 โครงการการใช้เทคนิค loop-mediated isothermal amplification biosensor technique ในการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า หัวหน้าโครงการ งบประมาณแผ่นดิน 0 0 0 0
2018 การศึกษาผลกระทบของ Fusarium toxin Deoxynivalenol (DON) ต่อมนุษย์และสุกรโดยเทคนิคทางรังสี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาการกระจายตัวของ 99mTc-DON ในสัตว์ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีแกมมาแบบสามมิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาความเป็นพิษระดับเซลล์ของ Deoxynivalenol ในมนุษย์และสุกร ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาและพัฒนาเทคนิค QuEChERS ต่อการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินบี หนึ่งในวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2013 โปรติโอมิคการแสดงออกของซีรั่มโปรตีนในเป็ดระหว่างได้รับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การศึกษาผลกระทบของอะฟลาทอกซินต่อการผลผลิตและการตกค้างในเป็ดไข่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2010 Fumonisins monitoring in Thai red cargo rice by reversed-phase high-performance liquid chromatography with electrospray ionization ion trap mass spectrometry หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2010 พยาธิสภาพและค่าโลหิตวิทยา-เคมีโลหิตจากผลของสารพิษจากเชื้อรา Ochratoxin A ในเป็ด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2010 พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์และศึกษาปริมาณการปนเปื้อนสารพิษฟูโมนิซินในกากข้าวโพดหมักด้วยเครื่องลิควิดโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ (LC-MS) และศึกษาเปรียบเทียบระดับฟูโมมิซินกับการตรวจวัดด้วยวิธี ELISA หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 4 1 0 0
2022 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากกัญชงทางสัตวแพทย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด 0 0 0 0
2022 อาหารสัตว์เลี้ยงด้วยพืชเชิงหน้าที่ทางสัตวแพทย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท บลูฟาโล่ จำกัด 0 0 0 0
2022 การใช้สารแคนนาบินอยด์ต่อภาวะชักรักษายากทางสัตวแพทย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด 0 0 0 0
2021 โครงการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมกัญชงโมเดลเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชงในระดับอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท จีอาร์ที อีโคซิสเต็ม จำกัด 0 0 0 0
2020 การพัฒนาการตรวจวัดและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชาในสัตว์เลี้ยง หัวหน้าโครงการ บริษัท จีอาร์ที อีโคซิสเต็ม จำกัด 0 0 0 0
2018 การทดสอบความสัมพันธ์วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีในวัตถุดิบอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรเทสคิท จำกัด 0 0 0 0
2017 โครงการจัดทำต้นแบบฐานข้อมูลและระบบโซ่อุปทานการใช้ยาปฏิชีวนะและเภสัชเคมีภัณฑ์ในปศุสัตว์ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 โปรติโอมิคการแสดงออกของซีรัมโปรตีนในเป็ดระหว่างได้รับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
2013 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง: กรณีศึกษาสุกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2013 An Ecohealth Approach to Develop a Strategy for the Prudent Use of Antimicrobials to Control Antimicrobial Resistance in Human, Animal, and Environmental Health in Asia ผู้ร่วมวิจัย International development centre, Canada 1 0 0 0
2012 Occurrence of ochratoxin A (OTA) in pet food in Thailand หัวหน้าโครงการ Vienna-Veterinary Medicine Austria; UNOVET group company Co.,LTD. 1 1 0 0
2011 FOUR AFLATOXIN ANALOGUES IN DOG FOOD: A PRELIMINARY MONITORING หัวหน้าโครงการ Vienna Veterinary Medicine, Austria; UNOVET group Co.,LTD 0 0 0 0
2011 Co-occurrence of Fusarium toxins contamination in corn-ethanol by-product for swine by LC-ESI-MS/MS หัวหน้าโครงการ Goettingen University, Germany 1 0 0 0