Search Result of "โมเดล"

About 320 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โมเดลการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมืองของประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล ทางออกของปัญหาขยะมูลฝอย (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Lukkhana Benjawan,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้โมเดลซิปปาเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินของนิสิตภาคปกติ สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางณัฐินี ชุติมันตพงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

12345678910...