Conference

Article
การสร้างโมเดลทำนายคุณสมบัติของน้ำมะนาวเข้มข้นสูตรสำเร็จ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 42 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
Class
ชาติ
Date
2 กุมภาพันธ์ 2004
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051232 ชื่อวิชา Unit Operation in Agro-Industry II,3 พ.ย. 2003 - 4 พ.ย. 2009