Search Result of "แป้งมันสำปะหลัง"

About 288 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของน้ำตาลและเกลือต่อสมบัติทางด้านกายภาพของเจลผสมของ xyloglucan กับแป้งมันสำปะหลัง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

สูตรผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กจากแป้งมันสำปะหลัง (2017)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีลักษณะเป็นเจลจากแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสลิลดา เศรษฐา

แหล่งทุน:KU-TURPIF (มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย)

Img
Img
Img

งานวิจัย

Resistant starch หรือสตาร์ชพลังงานต่ำจากแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตโดยวิธีการใช้เอนไซม์ร่วมกับการอบแห้งแบบพ่นฝอย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
12345678910...