Resistant starch หรือสตาร์ชพลังงานต่ำจากแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตโดยวิธีการใช้เอนไซม์ร่วมกับการอบแห้งแบบพ่นฝอย

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549 (2549-2550)

  • inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

  • inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี