ผลของน้ำตาลและเกลือต่อสมบัติทางด้านกายภาพของเจลผสมของ xyloglucan กับแป้งมันสำปะหลัง

Publish Year International Journal 5
2007 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exTemsiripong, T, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Thermal and rheological properties of tapioca starch and xyloglucan mixtures in the presence of sucrose", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2007, หน้า 239-248
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exTemsiripong T., exIkeda S., exNishinari K., "Influence of tamarind seed xyloglucan on rheological properties and thermal stability of tapioca starch", Journal of Food Engineering, ปีที่ 77, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2006, หน้า 41-50
2005 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of xyloglucan on gelatinization and retrogradation of tapioca starch", Food Hydrocolloids, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2005, หน้า 1054-1063
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Single-phase mixed gels of xyloglucan and gellan", Food Hydrocolloids, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2004, หน้า 669-675
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Atomic force microscopy studies on cation-induced network formation of gellan", Food Hydrocolloids, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, กันยายน 2004, หน้า 727-735
Publish Year International Conference 1
2005 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of sucrose and xyloglucan on gelatinization of tapioca starch and texture profile of its gels", IFT Annual Meeting and Food Expo 2005, 16 - 22 กรกฎาคม 2005, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา