ระดับที่เหมาะสมของแป้งมันสำปะหลัง ปลายข้าวเหนียว และแป้งข้าวโพดในการผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำเลี้ยงปลานิล

Publish Year National Conference 1
2014 inนายสุทิน สมบูรณ์, inนายวิชิต เสมาชัย, "ระดับที่เหมาะสมของมันส าปะหลัง ข้าวโพดบด และปลายข้าวเหนียว ในการผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำเลี้ยงปลานิล", ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย