Search Result of "เบเกอรี่"

About 61 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกผลิตสารยับยั้งเชื้อราสำหรับอุสาหกรรมเบเกอรี่ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์ของสตาร์ซ โปรตีน และไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยไ้ด้ของแป้งต่ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบแช่เยือกแข็ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การพัฒนาคู่มือการทำเบเกอรี่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย HTML 5

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แรงจูงใจในการเลือกฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ด้านวิชาเบเกอรี่ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgธนัทภัทร ปาณีกาญจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234