Search Result of "ชีวภัณฑ์"

About 149 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชีววิทยาและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมจักจั่นอ้อย Plytypleura cespiticola Boulard ในห้องปฏิบัติการ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราแบบผงแห้งในเชิงพาณิชย์ (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชีวภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, Imgนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, Imgดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgMr.lan Martin Jones, Imgดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์, Imgดร.ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์, Imgดร.ธนธม ไชยลังการณ์, Imgดร.สุรเชษฐ์ เบญจธรรมารักษ์, Imgน.สพ.บุญเลิศ ล้ำเลิศเดชา, Imgผศ.ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง, Imgผศ.ดร.ปานน้ำทิพย์ พิทักษ์สัจกุล, Imgรศ.น.สพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต, Imgสพ.ญ.พยุดา หาญสูงเนิน, Imgสพ.ญ.อภิษฎา ช่อพันธุ์กุล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (17) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

12345678