Conference

Article
การพัฒนาชีวภัณฑ์สูตรอัดเม็ดระดับอุตสาหกรรมของปุ๋ยคอกผสมกับแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
21 - 23 พฤศจิกายน 2017
Location
ตรัง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-