Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2549
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก), ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  Ag-GenomicsAmino acidsAntagonistic bacteriaAntibacterial compoundsBacterial brown spotbacterial fruit blotch (BFB)Bacterial plant diseaseBacterial pustuleBacterial virulenceBacterial virulence geneBeanBiological controlDot blot analysisISSR markersMelonMetagenomicsMolecular Plant PathologyNorthern corn leaf blightPCR assaysPGPRPhosphate uptake systemPhosphorusPhytobacteriologyPhytobiomesPlant disease controlPlant microbiomesplant pathogenic bacteriaPlant PathologypotatoRNA-seqSoybeanSpecific primerSugarcanetomatoType III secretionTypeIII secretionvirulence factorvirulence genewhole transcriptome analysisXanthomonas citri pv.glycinesกรดอะมิโนกลไกการต้านทานโรคพืชการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคโดยชีววิธี,การควบคุมโรคพืชการควบคุมโรคพืชแบคทีเรียการจัดการโรคโดยวิธีผสมผสานการถ่ายทอดโรคข้าวข้าวโพดความหลากหลายทางพันธุกรรมเชื้อจีโนมเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycineเชื้อแบคทีเรียต้านทานสารปฏิชีวถั่วเหลืองธาตุสังกะสีแบคทีเรียปฏิปักษ์แบคทีเรียปฏิปักษ์อ้อยแบคทีเรียสาเหตุโรคข้าวโพดปัจจัยการเกิดโรคพืชสมุนไพรมันฝรั่งเมล่อนโรคขอบใบทองคะน้าโรคขอบใบแห้งข้าวโรคข้าวโรคแบคทีเรียโรคใบจุดนูนถั่วเหลืองโรคผลเน่าไรศัตรูพืชสภาวะการเลี้ยงแบคทีเรีย กลไกการส่งเสริมการเจริญเติบโต กลไกการควบคุมโรคโดยชีววิธี ชีวภัณฑ์ Bacterial culture conditions plant growth promoting mechanisms biological control mechanisms microbial formulation สารโมเลกุลลดความรุนแรงโรคสารสกัดพืชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอาหารปลอดภัย

  Interest

  Plant Pathology, Phytobacteriology, Molecular Plant Pathology, Phytobiomes

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1XagR, a luxR homolog, contributes to the virulence of Xanthomonas axonopodis pv. glycines to soybeanChatnaparat T., Prathuangwong S., Ionescu M., Lindow S.2012Molecular Plant-Microbe Interactions
  25(8),pp. 1104-1117
  49
  2The bacterial alarmone (p)ppGpp activates the type III secretion system in Erwinia amylovoraAncona V., Ancona V., Lee J., Chatnaparat T., Oh J., Hong J., Zhao Y.2015Journal of Bacteriology
  197(8),pp. 1433-1443
  47
  3Global pattern of gene expression of Xanthomonas axonopodis pv. glycines within soybean leavesChatnaparat T., Prathuangwong S., Lindow S.2016Molecular Plant-Microbe Interactions
  29(6),pp. 508-522
  38
  4The bacterial alarmone (p)ppGpp is required for virulence and controls cell size and survival of Pseudomonas syringae on plantsChatnaparat T., Li Z., Korban S., Korban S., Zhao Y.2015Environmental Microbiology
  17(11),pp. 4253-4270
  35
  5The stringent response mediated by (p)ppGpp is required for virulence of Pseudomonas syringae pv. tomato and its survival on tomatoChatnaparat T., Li Z., Korban S., Korban S., Zhao Y.2015Molecular Plant-Microbe Interactions
  28(7),pp. 776-789
  33
  6The RNA-binding protein CsrA controls virulence in Erwinia amylovora by regulating relA, RcsB, and FlhD at the posttranscriptional levelLee J., Ancona V., Ancona V., Chatnaparat T., Chatnaparat T., Yang H., Zhao Y.2019Molecular Plant-Microbe Interactions
  32(10),pp. 1448-1459
  16
  7Conserved aspartate and lysine residues of RcsB are required for amylovoran biosynthesis, virulence, and DNA binding in Erwinia amylovoraAncona V., Ancona V., Chatnaparat T., Zhao Y.2015Molecular Genetics and Genomics
  290(4),pp. 1265-1276
  15
  8The stringent response regulator (p) ppGpp mediates virulence gene expression and survival in Erwinia amylovoraYang H.W., Yu M., Lee J.H., Chatnaparat T., Zhao Y.2020BMC Genomics
  21(1)
  15
  9Comparative transcriptomic analysis of global gene expression mediated by (p) ppGpp reveals common regulatory networks in Pseudomonas syringaeLiu J., Liu J., Yu M., Chatnaparat T., Lee J.H., Tian Y., Hu B., Zhao Y.2020BMC Genomics
  21(1)
  13
  10Many plant pathogenic Pseudomonas savastanoi pv glycinea isolates possess an inactive quorum sensing ahlR gene via a point mutationDegrassi G., Mortato V., Devescovi G., Hoshino R., Chatnaparat T., Kojic M., Carpentieri-Pipolo V., Zhao Y., Venturi V.2019FEMS Microbiology Letters
  366(12)
  4
  11A Phosphate Uptake System Is Required for Xanthomonas citri pv. glycines Virulence in SoybeanSattrapai N., Sattrapai N., Chaiprom U., Lindow S.E., Chatnaparat T., Chatnaparat T.2023Molecular plant-microbe interactions : MPMI
  36(5),pp. 261-272
  4
  12Induction of disease and drought resistance in rice by Pseudomonas fluorescens SP007sPrathuangwong S., Chuaboon W., Chatnaparat T., Kladsuwan L., Shoorin M., Kasem S.2012Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  11(1 SPECIAL ISSUE),pp. 45-55
  2
  13Role of Amino Acid Cysteine in the Suppression of Xanthomonas citri pv. glycines Bacterial Pustule Disease of SoybeanPluemjit N., Sripo-ngam S., Khwanbua E., Chatnaparat T.2020Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  19(4),pp. 833-845
  1
  14Antibacterial activity of high surface area zinc oxide nanoparticles for controlling black rot disease of Chinese kaleSripo-ngam S., Khaengraeng C., Kasem S., Chatnaparat T.2024Plant Pathology
  0
  15Molecular detection of Exserohilum turcicum, agent of northern corn leaf blightBunkoed W., Bunkoed W., Chaijuckam P., Kasem S., Chatnaparat T., Prathuangwong S.2024Agriculture and Natural Resources
  58(2),pp. 183-192
  0