Conference

Article
การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราแบบผงแห้งในเชิงพาณิชย์
Conference
การประชุมวิชาการอารักชาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 The 10th National Plant Protection Conference " การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน" (ISBN: 9789747870251)
Class
ชาติ
Date
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-