Petty Patent

Article
องค์ประกอบสารชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชและวิธีการเตรียมสารดังกล่าว
Proprietor
Kasetsart University
License ID
3391
Class
ชาติ
Grant Date
16 สิงหาคม 2007
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร,7 ส.ค. 2010 - 11 ก.ย. 2010