Search Result of "การควบคุมวัชพืช"

About 117 results
Img

งานวิจัย

ความเป็นไปได้ในการเป็นสารกำจัดวัชพืชจากธรรมชาติในการควบคุมวัชพืชวงศ์หญ้าบางชนิดของสารสกัดจากสบู่ดำ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งในการควบคุมวัชพืช (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งในการควบคุมวัชพืช (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
123456