การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารควบคุมวัชพืชที่มาจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon spp.

Publish Year National Conference 1
2013 exวิชัย อัยกูล , inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรุ่งชาญ สุขสังวร, "การทดสอบเบื้องต้นทางพฤกษเคมีของ Hapalosiphon sp.", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 6, 28 - 30 มีนาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย