การศึกษาผลประสิทธิภาพร่วมกับสารควบคุมวัชพืชต่อการงอกของเมล็ดข้าววัชพืช