ศักยภาพในการใช้เศษเหลือใบตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอมและเปลือกมะขามในการเป็นสารควบคุมวัชพืช

Publish Year International Journal 1
2023 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.อตินุช แซ่จิว, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Allelopathic effects of tamarind husk, lemongrass and citronella residues to suppress emergence and early growth of some weeds", Australian Journal of Crop Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 146-154
Publish Year National Journal 2
2020 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.อตินุช แซ่จิว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากใบตะไคร้บ้านและตะไคร้หอมต่อการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้ารูซี่", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ (พิเศษ) 1, มกราคม 2020, หน้า 311-316
2019 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.อตินุช แซ่จิว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "สารสกัดหยาบจากเศษเหลือเปลือกมะขาม (Tamarindus indica L.) ตะไคร้บ้าน (Cymbopogon citratus Stapf.) และตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus Rendle.) ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของต้อยติ่ง (Ruellia tuberosa Linn.)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 29-36
Publish Year National Conference 1
2019 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.อตินุช แซ่จิว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลทางอัลลีโลพาธีจากเปลือกมะขาม เศษเหลือตะไคร้บ้าน และตะไคร้หอมเพื่อยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (The 13th Botanical Conference of Thailand), 14 - 15 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย