การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับและการไถพรวนคลุกดิตต่อสารป้องกันกำจัดวัชพืชเพ่ืื่อเพิ่มความหวานและการควบคุมวัชพืชในไร่อ้อย