Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • M.S. (Agriculture), Kyoto Prefectural University, ญี่ปุ่น, 2548
  • Dr.Agri.Sci (Bioresource Production and Environmental Science), Kyoto Prefectural University,, ญี่ปุ่น, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 1 0 0
  2024 การประยุกต์ใช้วัสดุลิกนินและไบโอเบสสำหรับปุ๋ยละลายช้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566 0 0 0 0
  2023 ประเมินคุณภาพผลผลิต ปริมาณกรดมาลิก และ ไลโคปีนในมะเขือเทศเชอรี่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ 0 0 0 0
  2023 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักปลังสำหรับการเพิ่มซีลีเนียม สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นประเภทบิสกิตเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การแจกกระจาย และรูปฟอร์มของซีลีเนียมในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตในผักกาดหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2018 การแจกกระจาย และรูปฟอร์มของซีลีเนียมในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตในผักกาดหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 12 5 0 0
  2022 การสร้างวัสดุเชิงประกอบแอโรเจลของทัลคัมร่วมกับอัลจิเนตและการประยุกต์ใช้เป็นปุ๋ยไนโตรเจนปลดปล่อยช้า ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2022 การเคลื่อนย้ายและศักยภาพการเพิ่มประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาด (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 วิธีการเลือกสำหรับควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยใช้สารกระตุ้นเชิงแสงในการย่อยสลายเส้นแป้งและไขแป้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2020 การเคลื่อนย้ายและศักยภาพการเพิ่มประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ชีวภาพและสารกระตุ้นเชิงแสงในรูปแบบของเม็ดสารไฮโดรเจลสำหรับการผลิตปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2018 การเพิ่มปริมาณสารพฤกษเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยสารชักนำให้เกิดความเครียด ในต้นอ่อนทานตะวัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและสารสำคัญในใบกะเพรา หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2015 ผลของแคลเซียมซิลิเกตต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท) 0 2 0 0
  2015 หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 6 1 0 0
  2014 ผลของปุ๋ยเคมีแหล่งไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพคะน้ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 19 15 0 0
  2022 โครงการจัดการน้ำชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่นยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2022 โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2021 การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืนและ โครงการจัดการน้ำชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2020 การเคลือบเมล็ดข้าวด้วยผงเหล็ก ต่อการงอกและการเจริญเติบโต หัวหน้าโครงการ JFE steel coporation, JAPAN 0 0 0 0
  2020 โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการจัดการน้ำชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 โครงการงานประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2017 งานศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดการขยะอันตรายชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ระยะแรก) ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0
  2016 โครงการการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ อื่นๆ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2015 การใช้เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพื่อยกระดับความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินที่ปลูกกาแฟ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2014 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2014 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2014 งานศึกษาวิจัยเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 ศึกษาสถานะธาตุอาหารพืชในดินต่อการสะสมธาตุอาหารพืชในใบองุ่น ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ Beauty Seedless ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
  2013 ผลของสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในผักคะน้าและผักกาดกวางตุ้ง ผู้ร่วมวิจัย บริบัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) 2 1 0 0
  2013 งานวิจัยเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการน้ำเสียและมูลฝอย ผู้ร่วมวิจัย องค์การจัดการน้ำเสีย 0 0 0 0
  2013 ศักยภาพปุ๋ยซิลิคอนเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจและผักบางชนิดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเจียไต๋ จำกัด 15 9 0 0
  2012 การศึกษาแหล่งของเชื้ออะโซโตแบคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนสูงในพื้นที่ปลูกพืชของโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2011 การจัดการธาตุอาหารพืชตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและคุณภาพพริกหวาน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  2011 ผลระยะยาวของการให้ธาตุสังกะสีต่อเนื่องกันต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นรับประทานผลสดในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2011 ผลระยะยาวของการให้ธาตุสังกะสีต่อเนื่องกันต่อผลผลิตและคุณภาพของพลับและกีวีฟรู้ทในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2011 ควมสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของดิน สมดุลคาร์บอนในดิน และความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินในระบบนิเวศป่าไม้ธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตรลุ่มน้ำแม่กลอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
  2011 การจัดการธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ปตท. 0 0 0 0
  2010 โครงการหลัก:โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตโครงการย่อย 1.16: การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เฉพาะพื้นที่สำหรับสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0