การเพิ่มปริมาณสารพฤกษเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยสารชักนำให้เกิดความเครียด ในต้นอ่อนทานตะวัน

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "NaCl and glucose improve health-promoting properties in mung bean sprouts", Scientia Horticulturae, ปีที่ 247, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019, หน้า 235-241
2019 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวเมสิยาห์พร อิสระวาณิชย์, "Effects of glucose on growth and health-promoting compounds in sunflower (Helianthus annuus L.) sprouts", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 237-243
Publish Year National Journal 2
2019 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวเบญจมาศ ทุ่งเกษม, "ผลของวิธีการให้สารและความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ต่อการเติบโตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในต้นอ่อนทานตะวัน", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 379-386
2018 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี กี่กระโทก, "ผลของกลูโคสและโซเดียมคลอไรด์ต่อผลผลิตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในต้นอ่อนถั่วเขียว", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1075-1082