Journal

Article
ผลของวิธีการให้สารและความเข้มข้นของสารละลายซูโครสต่อการเจริญเติบโตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนทานตะวัน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 23510781)
Volume
26
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2021
Page
561-571
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-