ศักยภาพปุ๋ยซิลิคอนเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจและผักบางชนิดในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2016 exนายเอกรินทร์ สุขแก้ว, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Silicon Fertilizer Application on Pepper Seedling Production", Modern Applied Science, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2016, หน้า 264-272
Publish Year National Journal 14
2017 exอภัสนันท์ ทานะมัย , exสุภาพร มัยกูล, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ของแคลเซียมซิลิเกตต่อการเติบโตและสารต้านอนุมูลอิสระในยอดผักกาดกวางตุ้ง", วารสารแก่นแกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 267-271
2017 exชลธิชา เสนาพันธ์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการให้แคลเซียมซิลิเกตต่อน้ำหนักหนักผลสดและสารประกอบทุติยภูมิของมะเขือเทศ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 261-266
2017 exเกรียวไกร แสงไข่, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma asperellum CB-Pin-01 และ แคลเซียมซิลิเกตต่อการงอกและควบคุมโรคโคนเน่าจากเชื้อรา Selerotium rolfsii ในพริกมันบางช้าง", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิน, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2017, หน้า 86-94
2017 exปิยรัตน์ ศิริเรือง, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ธงชัย มาลา, "ผลของการใช้ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80 ในดินเค็ม", แก่นเกษตร, ปีที่ 1, ฉบับที่ 45, มกราคม 2017, หน้า 991-996
2016 exอภัสนันท์ ทานมัย, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมซิลิเกตต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในผักบุ้งจีน", วารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 488-492
2016 exนางสาวกมลวรรณ คงสุดรู้, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตต่อการผลิตกล้ามะเขือเทศในชุดดินปากช่อง", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2016, หน้า 246-251
2016 exนายเอกรินทร์ สุขแก้ว, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการและอัตราการใส่แคลเซียมซิลิเกตต่อการผลิตกล้าพริก", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2016, หน้า 850-855
2016 exนางสาวชลธิชา เสนาพันธ์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวภัณฑิรา คชวัฒน์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมซิลิเกตต่อการเจริญเติบโตและลักษณะสัณฐานวิทยาของใบของมะเขือเทศ", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2016, หน้า 153-159
2016 exสุวรัตน์ กรรมการ, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของการให้แคลเซียมซิลิเกตต่อการผลิตต้นกล้าผักกาดหอม", แก่นแกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2016, หน้า 160-166
2015 exสุรชัย พิริยวิรุตม์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตต่อการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์และการผลิตกล้าเมล่อน", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม 2015, หน้า 349-353
2015 exพงศกร นิตย์มี, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยแคลเซียมซิลิเกตและการให้ทางดินต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม 2015, หน้า 76-82
2015 exนางสาวกมลวรรณ คงสุดรู้, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตต่อการผลิตกล้ามะเขือเทศ", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ พิเศษ(1), พฤศจิกายน 2015, หน้า 642-652
2015 exนางสาวรังสินี ประเสริฐวัฒนะ, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับวิธีการให้ปุ๋ยด้วยแคลเซียมซิลิเกตต่อการผลิตกล้าผักกาดหัว", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ พิเศษ(1), พฤศจิกายน 2015, หน้า 653-666
2015 exนางสาวสุวรัตน์ กรรมการ, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "การกระตุ้นความงอกด้วยแคลเซียมซิลิเกตต่อคุณภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม (Lettuca sativa)", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ พิเศษ(1), พฤศจิกายน 2015, หน้า 297-302
Publish Year International Conference 4
2020 inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of calcium silicate on number of trichomes, leaf thickness and chlorophyll in tomato", III Asian Horticultural Congress - AHC2020, 15 - 17 ธันวาคม 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายเอกรินทร์ สุขแก้ว, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utilization of Calcium Silicate Application on Pepper Seedling Production", 2nd International Symposium on Agricultural Technology (ISAT2015) , 1 - 3 กรกฎาคม 2015, เมืองพัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exกุลินดา แท่นจันทร์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยซิลิคอนร่วมกับการขาดธาตุเหล็กและสังกะสีของพริกหวานในระบบปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ต่อการเติบโตและผลผลิต", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 exพรทิพย์ จันทร์บุตร์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ของแคลเซียมซิลิเกตเพื่อส่งเสริมการกระตุ้นการงอกและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2017 exปิยรัตน์ ศิริเรือง, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80 ในดินเค็ม", ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 18 , 23 - 24 มกราคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exจารุทรรศน์ งามเนตร์, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใส่ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตต่อผลผลิตของข้าวและสมบัติดินบางประการในดินกรด", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559, 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exเกรียงไกร แสงไข่, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมซิลิเกตต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกมันบางช้าง", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ Proceedings of the 12th National Seed Conference 2015, 9 - 11 มิถุนายน 2015, ลำปาง ประเทศไทย
2015 exสิปปวชญิ ์ปัญญาตุ้ย , inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมซิลิเกตที่มีต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (The 34th National Graduate Research Conference) , 27 มีนาคม - 28 พฤษภาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exนางสาวกุลินดา แท่นจันทร์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ของแคลเซียมซิลิเกตต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของพริกหวานในระบบไฮโดรโปนิกส์", ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย