การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร