การจัดการธาตุอาหารพืชตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและคุณภาพพริกหวาน

Publish Year National Conference 1
2012 exนางสาวกุลินดา แท่นจันทร์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการขาดจุลธาตุต่อผลผลิตและคุณภาพของพริกหวานในวัสดุปลูก", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย