ควมสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของดิน สมดุลคาร์บอนในดิน และความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินในระบบนิเวศป่าไม้ธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตรลุ่มน้ำแม่กลอง

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเธียร วิทยาวรากุล, อาจารย์, exนส. ธารีรัตน์ ชื่นชมแสง, "Effects of Land Use Changes from Natural Forests to Agro-ecosystems on Soil Quality and Soil Microbial Diversity", The 5th International Congress on Environmental Research. , 22 - 24 พฤศจิกายน 2012, Terengganu มาเลเซีย
2012 exThareerat Chuenchomsang, inดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of Soil Carbon Balance Between Organic and Chemical Orchard Systems", The 5th International Congress on Environmental Research. , 22 - 24 พฤศจิกายน 2012, Terengganu, มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2012 exนางสาวกันยารัตน์ บัวราษฎร์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของระบบการไถพรวนร่วมกับการใส่อินทรียวัตถุในดินต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการกักเก็บคาร์บอนในดินของการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย