ผลของสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในผักคะน้าและผักกาดกวางตุ้ง

Publish Year National Journal 2
2014 inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวเฉลิมขวัญ มุสิกทอง, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสัดส่วนความเป็นประโยชน์ของแอมโมเนียมและไนเทรตในปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 ต่ออัตราการเติบโต ผลผลิต และสมบัติของดินบางประการในการปลูกคะน้า", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 899-905
2014 exวรรณิศา ปัทมะภูษิต, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพปุ๋ยเคมีต่ออัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตคะน้า", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กรกฎาคม 2014, หน้า 941-946
Publish Year National Conference 1
2013 exนางสาวเฉลิมขวัญ มุสิกทอง, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสัดส่วนความเป็นประโยชน์ของแอมโมเนียมและไนเทรตในปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั ้งที่ 10 , 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย