ศึกษาสถานะธาตุอาหารพืชในดินต่อการสะสมธาตุอาหารพืชในใบองุ่น ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ Beauty Seedless ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์