การแจกกระจาย และรูปฟอร์มของซีลีเนียมในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตในผักกาดหอม

Publish Year National Journal 3
2020 exกฤตยา บุญรัตน์ประพันธ์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้โซเดียมซีลีเนตต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตในผักกาดหอม", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1241-1246
2020 exกุสุมา อินทร์เขียว, inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของซีลีไนต์และซีลีเนตต่อการเจริญเติบโต ปริมาณรงควัตถุและสารพฤกษเคมีของกวางตุ้งฮ่องเต้ในระบบไฮโดรโปนิกส์", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 37-42
2020 exกุสุมา อินเขียว, inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของซีลีไนต์และซีลีเนตต่อการเจริญเติบโต ปริมาณรงควัตถุและสารพฤกษเคมีของกวางต้งฮ่องเต้ในระบบไฮโดรโปนิกส์", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 37-42
Publish Year National Conference 1
2020 exสิริมา ไชยภูมิสกุล, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์, inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, inนายอาณัติ เฮงเจริญ, "การแจกกระจายของโลหะหนักในพื้นที่ผลิตผักภาคกลางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย