ผลของปุ๋ยเคมีแหล่งไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพคะน้