การศึกษาแหล่งของเชื้ออะโซโตแบคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนสูงในพื้นที่ปลูกพืชของโครงการหลวง