การประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ชีวภาพและสารกระตุ้นเชิงแสงในรูปแบบของเม็ดสารไฮโดรเจลสำหรับการผลิตปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย