โครงการวิจัยภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2008

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 4 2 0 0
2008 งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน สำหรับการผลิตข้าวโพดแบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากระบบ GAP สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2008 การจัดการปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผักจาก GAP สู่เกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปลูกพืช กับระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 อิทธิพลของสมบัติของดินที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของไส้เดือนฝอย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202320222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 5 0 0
2008 งานวิจัยในศักยภาพการบูรณาการข้าวโพดหวานโดยไม่ไถพรวนในดินบางชุดของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษารูปแบบของระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับปัจจัยทางเดินและสภาพการจัดการการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาอิทธิพลของการจัดการดินและการจัดการธาตุอาหารพืชที่มีต่อปริมาณสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์กล้าไม้กฤษณาในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุปลูกที่มีผลต่อการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การจัดการดินและปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 11 13 0 0
2008 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prnus โครงการย่อยที่ 2.2 ต้นตอพืชและเนคทารีนทนแล้งและการตอบสนองทางสรีรวิทยา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 ผลของวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเคมีดินและการเจริญเติบโตของพืชผักในระบบเกษตรที่สูง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2008 การศึกษาคาร์บอนในเม็ดดินขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นดัชนีการกักเก็บคาร์บอนในดินสีแดงอันดับออกซิซอลล์ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2008 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ตอน โครงการนำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหารในปุ๋ย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนสูตรต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตในข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ครั้งที่ 2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจรเพื่อการส่งออก ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 6 8 0 0
2008 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์เชิงการค้า หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.2 การตรวจวัดระดับความชื้นในดินที่เหมาะสมต่อการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.3 การศึกษาวิจัยด้านสรีรวิทยาการจัดการปุ๋ย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.4 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกที่เหมาะสมในภูมิภาค และเพื่อการจัดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกตามชุดดินที่เหมาะสมในภูมิภาค หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.5 ข้อมูลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อผสมผสานการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่การผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2008 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2551 (EGAT Ratchaburi_2551) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการยุวหมอดิน สสวท. หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2550 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2550) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2008 โครงการวิจัยนำร่อง: นวัตกรรมแก้ปัญหาโรคเอ๋อและภาวะการขาดสารไอโอดีนในพื้นที่อย่างยั่งยืน A PILOT STUDY OF A SUSTAINABLE INNOVATION PROGRAMME FOR SOLVING IODINE DEFICIENCY DISORDERS IN IODINE DEFICIENCY ENDEMIC AREAS หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0