โครงการวิจัยภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2004

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202320222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2004 โครงการศึกษาคุณภาพปุ๋ยเคมีสำหรับใช้ในนาข้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2004 โครงการจัดทำเอกสารการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0