โครงการวิจัยภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2014

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

4

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 202320222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 7 4 0 0
2014 การปรับปรุง Dynamic penetrometer โดยเพิ่มอุปกรณ์วัดความลึกการแทงทะลุด้วยอัลตราซาวด์และวิเคราะห์ข้อมูลความแข็งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2014 การพัฒนาสมการคำนวณแรงฉุดลาก ในการไถทำลายชั้นดินดานจากกราฟโปรไฟล์ความแข็ง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2014 ความสามารถของจุลินทรีย์ดินในการสร้างสารยับยั้งเชื้อก่อโรคในมนุษย์บางชนิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2014 ผลของบราสสิโนสเตอรอยด์ต่อปริมาณผลผลิต และปริมาณแคปไซซินของพริก (Capsicum spp.) ภายใต้ภาวะความเครียดจากการขาดน้ำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2014 การประเมินศักยภาพป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน: คุณภาพและผลผลิตพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ สมบัติดิน และทรัพยากรชีวภาพระหว่างพื้นที่สวนป่าโกงกางและพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 7 10 0 0
2014 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการชะล้างธาตุอาหารพืชและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 วิเคราะห์งานภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างแผนพัฒนาการผลิตอ้อยของกลุ่มโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2014 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2014 การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2557 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวลชองหญ้าเนเปียร์เชิงพื้นที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 4 0 0
2014 การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยอินทรีย์จาก บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับพืชเศรษฐกิจในสภาพแปลง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อแอคติโนมัยสีทชนิดเอนโดไฟท์จากอ้อยและสมบัติการยับยั้งการเกิดโรคใบแห้ง ปีที่2 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2014 การพัฒนาการผลิตเนยแข็งสีแดงจากนมถั่วเหลืองด้วยเชื้อรา Monascus purpureus ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 ทดสอบปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0