โครงการวิจัยภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2015

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 202320222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2015 ผลของการให้ไอโอดีนทางใบและทางดินต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไอโอดีนสะสมในข้าวโพดฝักอ่อน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 13 4 0 0
2015 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสาร P-Power ต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาและพัฒนาสมบัติ EcoStone เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2015 การใช้เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพื่อยกระดับความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินที่ปลูกกาแฟ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2558 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2015 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแปลงอ้อยเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการผลิตอ้อยของชาวไร่กลุ่มน้ำตาลเกษตรไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากบริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2015 การส่งผ่าน "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" สู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2015 ทดสอบการตอบสนองของรากลำไยต่อการใช้ปุ๋ยยูเรียและแคลเซียมไนเตรต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การใช้ประโยชน์เชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การกำหนดแนวทางการจัดการธาตุอาหารพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ในดินที่มีความเหมาะสมต่ำต่อการทำนาข้าว สำหรับการปลูกอ้อยในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2015 การประเมินพื้นที่ปลูกและผลผลิตปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0