โครงการวิจัยภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 1999

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1999

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1999

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1999

5

Project

โครงการวิจัย ปี 1999

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1999

0

Award

รางวัล ปี 1999

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202320222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
1999 โครงการวิจัยพืช ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
1999 ผลของการใช้ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
1999 ผลของการปลูกพริกหวานก่อนและหลังการปลูกถั่วเหลืองฝักสด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
1999 การจัดการทรัพยากรดินของเขตการส่งเสริมปลูกอ้อยโรงงานน้ำตาลครบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
1999 Water Management, Land Management and Economic Deversification in South Asian Detas : Changes in the Land Use Pattern and Diversification in Poldered Raised-bed System. ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0